TOEIC考試專家
收藏本站
 
      
  • 多益單字,多益閱讀,多益聽力,多益文法,多益考古題,多益英文,多益網,雅思網,多益學習,多益題庫,多益課程,多益名師,雅思名師,多益攻略,新多益準備,多益字彙,多益推薦 
  • 雅思單字,雅思閱讀,雅思聽力,雅思口說,雅思考古題,雅思英文,雅思網,多益網,雅思學習,雅思題庫,雅思課程,多益名師,雅思名師,雅思攻略,雅思準備,雅思字彙,雅思推薦 
      
  • 多益top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 托福top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 雅思top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 英檢top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
 本網站由多益名師陳蕙,旋元佑,文喬,莫平四大天王所領軍  長久以來,在英文補習界掀起一陣『實力派』的旋風,完全取代其他補習班雜亂無章的講義猜題教學,締造眾多學員傲人的成績也是其他補習班遠所不及  絕對不是僥倖或廣告,而是口碑不斷流傳的自然結果,多益的教學成績是這個好口碑的最基本證據,也是學生前途的最佳保障。 
新聞詳情
陳蕙雅思教材 - 伊索寓言 (The Fisherman Piping)
瀏覽數:1393

The Fisherman Piping 吹簫的漁夫


A FISHERMAN skilled in music took his flute and his nets to the seashore.Standing on a projecting rock, he played several tunes in the hope that thefish, attracted by his melody, would of their own accord dance into his net,which he had placed below. At last, having long waited in vain, he laid asidehis flute, and casting his net into the sea, made an excellent haul of fish.When he saw them leaping about in the net upon the rock he said: "O youmost perverse creatures, when I piped you would not dance, but now that I haveceased you do so merrily."


有一個會吹簫的漁夫,帶著他心愛的簫和漁網來到了海邊。他先站在一塊突出的岩石 上,吹起簫來,心想魚聽到這美妙音樂就會自己跳到他的前面來的。他聚精會神地吹了好 久,毫無結果。他只好將簫放下,拿起網來,向水裡撒去,結果捕到了許多的魚。他將網中 的魚一條條地扔到岸上,並對亂蹦亂跳的魚說:喂,你們這些不識好歹的東西!我吹簫時,你們不跳舞,現在我不吹了,你們倒跳了起來。這故事適用於那些做事不擇時機的人們。

世界各國語言網頁翻譯