TOEIC考試專家
收藏本站
 
      
  • 多益單字,多益閱讀,多益聽力,多益文法,多益考古題,多益英文,多益網,雅思網,多益學習,多益題庫,多益課程,多益名師,雅思名師,多益攻略,新多益準備,多益字彙,多益推薦 
  • 雅思單字,雅思閱讀,雅思聽力,雅思口說,雅思考古題,雅思英文,雅思網,多益網,雅思學習,雅思題庫,雅思課程,多益名師,雅思名師,雅思攻略,雅思準備,雅思字彙,雅思推薦 
      
  • 多益top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 托福top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 雅思top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 英檢top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
 本網站由多益名師陳蕙,旋元佑,文喬,莫平四大天王所領軍  長久以來,在英文補習界掀起一陣『實力派』的旋風,完全取代其他補習班雜亂無章的講義猜題教學,締造眾多學員傲人的成績也是其他補習班遠所不及  絕對不是僥倖或廣告,而是口碑不斷流傳的自然結果,多益的教學成績是這個好口碑的最基本證據,也是學生前途的最佳保障。 
新聞詳情

陳蕙雅思教材 - 伊索寓言 (The Miser)

瀏覽數:309

The Miser 守財奴


A MISER sold all that he had and bought a lump of gold, whichhe  buried in a hole in the ground by the side of an old walland  went to look at daily. One of his workmen observed hisfrequent  visits to the spot and decided to watch his movements. Hesoon  discovered the secret of the hidden treasure, and diggingdown,  came to the lump of gold, and stole it. The Miser, on hisnext  visit, found the hole empty and began to tear his hair andto  make loud lamentations. A neighbor, seeing him overcomewith  grief and learning the cause, said, "Pray do not grieveso; but  go and take a stone, and place it in the hole, and fancythat the  gold is still lying there. It will do you quite thesame  service; for when the gold was there, you had it not, as youdid  not make the slightest use of it."


有個守財奴變賣了他所有的家產,換回了金塊,並秘密地埋在一個地方。他每天走去看 看他的寶藏。有個在附近放羊的牧人留心觀察,知道了真情,趁他走後,挖出金塊拿走了。 守財奴再來時,發現洞中的金塊沒有了,便捶胸痛哭。有個人見他如此悲痛,問明原因後, 說道:喂,朋友,別再難過了,那塊金子雖是你買來的,但並不是你真正擁有的。去拿一塊石頭來,代替金塊放在洞裡,只要你心裡想著那是塊金子,你就會很高興。這樣與你擁有真正的金塊效果沒什麼不同。依我之見,你擁有那金塊時,也從沒用過。


這故事說明,一切財物如不使用等於沒有。

世界各國語言網頁翻譯